Grup de noies de falange. Any 1940.

Grup de noies de falange. Any 1940.
Les que estan dretes:

Rosalina, Isabel Indalecio, Roser Puig, Lourdes Casas, Doloretes Pregones, Francisqueta Vila, M. Enriqueta Torrentó, Angeleta Velez, Consuelo, Maruja Gabara, Maria Quintana, Montserrat Domenech, Montserrat Vila.
 

Fina Gabara, Montserrat Guitart, Adelaida Roqueta, Cinta Pregones, Roser Quintana.